Zadłużenie właściciela we Wspólnocie Mieszkaniowej

Płynność finansowa we Wspólnocie Mieszkaniowej

Zachowanie płynności finansowej jest istotnym aspektem funkcjonowania wspólnoty mieszkaniowej. Zadłużenie wspólnoty powstałe w pierwszym roku jej istnienia może na lata utrudnić zarządzanie nieruchomością. W jaki sposób zarządca może przeciwdziałać zadłużeniu wspólnoty?

Obowiązek właściciela – wpłaty

Nowi właściciele po zakupie mieszkania często nie dokonują wpłat zaliczkowych za lokal z różnych powodów (niewiedza, brak czasu). Początkowym procesem windykacyjnym są działania informacyjne (tzw. miękka windykacja). Często w ten sposób właściciele dowiadują się o obowiązku przestrzegania uregulowań finansowych, nakładających na nich obowiązek dokonywania wpłat na pokrycie kosztów zarządu do 10 dnia każdego miesiąca (art. 15 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, Dz. U. z 1994 r. Nr 85 poz. 388 ze zm. dalej: uwl). Nowo powstała wspólnota mieszkaniowa nie posiada własnych zasobów finansowych. Utrzymuje się ze środków pozyskanych od właścicieli w formie zaliczek. W przypadku, gdy ¼ właścicieli nie płaci w terminie, pojawiają się problemy z płynnością finansową, co może mieć przełożenie np. na dostawę prądu, ciepła, wody do nieruchomości.

Główne przyczyny nieterminowego regulowania należności przez właściciela lokalu

  1. przyzwyczajenie do płacenia deweloperowi za lokal od momentu jego odbioru – Po zawiązaniu się wspólnoty zarządca zawiadamia właścicieli o tym fakcie oraz przesyła informację o wysokości zaliczki i numerze rachunku bankowego. Często jednak właściciele ignorują taką informację, co prowadzi m.in. do regulowania opłat na rachunek dewelopera. Wobec takich podmiotów podejmowane są tzw. miękkie działania windykacyjne, które w większości przypadków prowadzi do oczekiwanego rezultatu.
  2. zmiana adresu e-mail, korespondencyjnego lub tel. kontaktowego.
  3. wynajmowanie lokalu, którego lokatorzy nie odbierają lub nie przekazują poczty. Właściciel lokalu powinien poinformować administratora lub zarząd o zmianie adresu. Wielokrotnie dochodzi do sytuacji, kiedy właściciel o zadłużeniu dowiaduje się otrzymując sądowy nakaz zapłaty.
  4. zdarzenia losowe – np. choroby, wypadek, utrata płynności finansowej gospodarstwa domowego
  5. „zapominalstwo” – żyjemy w ciągłym biegu, funkcjonując na pełnych obrotach, roztargnienie właścicieli, silny stres, nadmiar obowiązków, przepracowanie. W tej sytuacji dobrze jest ustalić listę priorytetów, stosować metodę zapisywania rzeczy do zrobienia, by wiedzieć, którymi koniecznie musimy się zająć w pierwszej kolejności. Takie usystematyzowanie sprawi, że nic nie powinno nam umknąć.

Informacja – kontakt z właścicielem

Najważniejsze z punktu widzenia zarządcy jest dotarcie do właściciela z informacją o zaległości. Na początku jest to kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej, tradycyjnej korespondencji oraz kontakt telefoniczny. Różny jest jednak tego skutek. W przypadku, gdy właściciel nie poinformował zarządcy o zmianie adresu, to zarządca nie ma możliwości do niego dotrzeć.

W sytuacji bezskuteczności takich zabiegów zarząd ma obowiązek należności dochodzić przed sądem. Jeżeli wspólnota mieszkaniowa uzyskała przeciwko właścicielowi lokalu nakaz zapłaty lub zasądzający zapłatę wyrok sądu i są one prawomocne, może wystąpić o nadanie tym orzeczeniom klauzuli wykonalności, a po ich uzyskaniu wystąpić do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Ponadto wspólnota mieszkaniowa ma możliwość naliczania odsetek od nieterminowych płatności i ich dochodzenia na drodze sądowej.

Nieregulowanie zaliczek przez właścicieli lokali należących do wspólnoty mieszkaniowej jest coraz częstszym zjawiskiem. Przyczynia się to do braku płynności finansowej, co może z kolei wpłynąć np. na opóźnienie w wykonaniu remontu, za opóźnienia w opłatach za świadczenia (prąd, ciepło, woda, itp.), gdyż to właśnie z tych zaliczek finansowana jest działalność wspólnoty.