Koszty zarządu nieruchomością wspólną …

Koszty zarządu nieruchomością wspólna nie jest wynagrodzeniem Zarządcy!

Właściciel lokalu we wspólnocie mieszkaniowej oprócz kosztów związanych z utrzymaniem własnego lokalu, ponosi również te związane z utrzymaniem nieruchomości w której skład wchodzi jego lokal profesjonalnie nazywamy to „zarządem nieruchomością wspólną”.

Koszty zarządu nieruchomością wspólną

Jak mówi Ustawa własności lokali? Na koszty zarządu nieruchomością wspólną składają się w
szczególności:

1. wydatki na remonty i bieżącą konserwację,

2. opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej nieruchomości wspólnej, oraz opłaty za antenę zbiorczą i windę,

3. ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali,

4. wydatki na utrzymanie porządku i czystości,

5. oraz wynagrodzenie członków zarządu lub zarządcy.

Na pokrycie kosztów zarządu właściciele lokali uiszczają zaliczki w formie bieżących opłat, płatne z góry do dnia 10 każdego miesiąca, które ustalają w formie uchwały na zebraniu rocznym. Zgodnie z przepisami ustawy o własności lokali miernikiem partycypacji właściciela lokalu w kosztach zarządu nieruchomością wspólną jest jego udział w nieruchomości wspólnej. Jest on określony ułamkiem wpisanym w księdze wieczystej. Na dzień dzisiejszy przepisy ustawy o własności lokali nie dają wspólnocie mieszkaniowej podstaw do ustalenia innego miernika partycypacji właściciela lokalu w kosztach zarządu nieruchomością wspólną. 

 

 

Rozliczenie kosztów zarządu

Wspólnota mieszkaniowa ma obowiązek rozliczania wpłacanych przez właścicieli lokali zaliczek na koszty zarządu nieruchomością wspólną. Okresem rozliczeniowym jest rok kalendarzowy. Wspólnota mieszkaniowa ma obowiązek rozliczenia się z właścicielami lokali z wszystkich zaliczek wpłacanych na poczet pokrycia kosztów zarządu nieruchomością wspólną, a więc także na fundusz remontowy.

Sąd sądem, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie …

W związku z brakiem jednolitej linii orzecznictwa trudno uznać, że możliwość dokonania przesunięć między funduszami we wspólnocie mieszkaniowej jest jednoznacznie niedopuszczalna lub dopuszczalna. Zatem w przypadku danej wspólnoty mieszkaniowej wszystko zależy od zachowania właścicieli lokali. Nikt bowiem nie zabroni właścicielom podjąć uchwały o takim przesunięciu środków. Dopiero w sytuacji, gdy jeden z właścicieli zaskarży uchwałę do sądu, uchwała ta będzie podlegać ocenie.

Źródło: „Krakowski Rynek Nieruchomości” nr 19/2011 | 2011-11-07