Akty prawne

  1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali
  2. Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.
  3. Kodeks cywilny
  4. Ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 r.

ponad to:

  1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. 99.74.836 z późn. zm.),
  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 02.75.690 z późn. zm.),
  3. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia z 7 czerwca.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz. U. 10.109.719),